Hôm nay, ngày 11 tháng 12 năm 2018
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN BẮC | TIN MỚI NHẤT

Chị Lương Thị Tuyết-Người cán bộ hội với công tác nhân đạo từ thiện

Chị Lương Thị Tuyết, sinh 1965, hiện cư ngụ tổ 7 thôn Hội Nhơn xã Hàm Chính huyện Hàm Thuận Bắc, chị sinh ra và lớn lên tại Hàm Chính, Hàm Thuận Bắc. Năm 1982 chị lập gia đình và sinh 5 người con. Cuộc sống mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng chị đã cùng chồng nuôi các con ăn học thành tài, hiện các con chị có 3 người con làm giáo viên, 01 người con làm Hạt Kiểm lâm, 01 hiện đang ở nhà giúp chị làm công việc gia  đình.     


GIỚI THIỆU

Giới thiệu về Hàm Thuận Bắc

Huyện Hàm Thuận Bắc nằm ở trung tâm tỉnh Bình Thuận, có 15 xã, 2 thị trấn. Phía Bắc giáp cao nguyên Di Linh, phía Nam giáp thành phố Phan Thiết, phía Đông giáp huyện Bắc Bình, phía Tây giáp huyện Hàm Thuận Nam và Tánh Linh. Diện tích tự nhiên 1.282 km2, dân số trên 166.000 người, với nhiều cộng đồng dân tộc sinh sống (Chăm, K′ho, Rắc-lây...).

  TIN HOẠT ĐỘNG

  Chị Lương Thị Tuyết-Người cán bộ hội với công tác nhân đạo từ thiện

  Chị Lương Thị Tuyết, sinh 1965, hiện cư ngụ tổ 7 thôn Hội Nhơn xã Hàm Chính huyện Hàm Thuận Bắc, chị sinh ra và lớn lên tại Hàm Chính, Hàm Thuận Bắc. Năm 1982 chị lập gia đình và sinh 5 người con. Cuộc sống mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng chị đã cùng chồng nuôi các con ăn học thành tài, hiện các con chị có 3 người con làm giáo viên, 01 người con làm Hạt Kiểm lâm, 01 hiện đang ở nhà giúp chị làm công việc gia  đình.     

  VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

  Tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch 108-KH/TU

  Căn cứ Hướng dẫn số 62-HD/BTGTU, ngày 31/10/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ “về tuyên truyền Kế hoạch số 108-KH/TU, ngày 29/8/2018 của Tỉnh ủy (sau đây gọi tắt là Kế hoạch 108-KH/TU) thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị các cấp ủy cơ sở, cơ quan, đơn vị khối tuyên truyền huyện triển khai thực hiện một số công việc, như sau:

  VĂN BẢN CHƯA BAN HÀNH LẤY Ý KIẾN PHẢN BIỆN

  Kế hoạch về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2025 (DỰ THẢO)

  Trên cơ sở quán triệt Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2025 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 11 của Tỉnh ủy), Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xây dựng kế hoạch thực hiện như sau: 

   GIẤY MỜI HỌP

   Hội nghị tổng kết 10 năm (2008-2017) thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X)

   Do bận công tác đột xuất, Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm (2008-2017) thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) và Chương trình hành động số 20-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XI) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Android APK