Hôm nay, ngày 23 tháng 2 năm 2018
THÀNH UỶ PHAN THIẾT | TIN MỚI NHẤT

Đảng bộ phường Phú Thủy tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác dân vận năm 2017, ký kết giao ước thi đua năm 2018

Năm 2017, Đảng bộ phường Phú Thủy đã khắc phục khó khăn, phát huy lợi thế là phường trung tâm, tập trung lãnh đạo có trọng tâm, trọng điểm thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Qua đó, thu ngân sách được 18 tỉ 340 triệu đồng đạt 100%. Vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ người nghèo hơn 100 triệu đồng vượt chỉ tiêu giao. Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình thuộc nguồn vốn nhà nước hỗ trợ đầu tư và công trình nguồn vốn 100% huy động trong nhân dân bao gồm 3 công trình thoát nước và bê tông xi măng đường hẻm với kinh phí 313 triệu đồng. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị có nhiều chuyển biến tích cực. Trên địa bàn xảy ra 44 vụ phạm pháp hình sự, làm rõ 35 vụ, gọi hỏi răn đe 87 đối tượng, lập hồ sơ xử lý 142 đối tượng và xử phạt vi phạm hành chính 130 đối tượng với số tiền hơn 86 triệu đồng. Năm 2017 đảng bộ phường Phú Thủy đã kết nạp 7 đảng viên mới.


TIN HOẠT ĐỘNG

Đảng bộ phường Phú Thủy tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác dân vận năm 2017, ký kết giao ước thi đua năm 2018

Năm 2017, Đảng bộ phường Phú Thủy đã khắc phục khó khăn, phát huy lợi thế là phường trung tâm, tập trung lãnh đạo có trọng tâm, trọng điểm thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Qua đó, thu ngân sách được 18 tỉ 340 triệu đồng đạt 100%. Vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ người nghèo hơn 100 triệu đồng vượt chỉ tiêu giao. Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình thuộc nguồn vốn nhà nước hỗ trợ đầu tư và công trình nguồn vốn 100% huy động trong nhân dân bao gồm 3 công trình thoát nước và bê tông xi măng đường hẻm với kinh phí 313 triệu đồng. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị có nhiều chuyển biến tích cực. Trên địa bàn xảy ra 44 vụ phạm pháp hình sự, làm rõ 35 vụ, gọi hỏi răn đe 87 đối tượng, lập hồ sơ xử lý 142 đối tượng và xử phạt vi phạm hành chính 130 đối tượng với số tiền hơn 86 triệu đồng. Năm 2017 đảng bộ phường Phú Thủy đã kết nạp 7 đảng viên mới.

VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

PHAN THIẾT CÔNG BỐ DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ PHAN THIẾT KHÁO XI, NHIỆM KỲ 2016-2021

Ngày 20/4/2016, Uỷ ban bầu cử thành phố Phan Thiết đã ban hành văn bản công bố danh sách Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết khoá XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 theo đúng quy định của Luật Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Theo đó, Hội đồng nhân dân thành phố được bầu 40 đại biểu và tổng số ứng cử viên chính thức được thành lập là 64 người. Uỷ ban bầu cử thành phố công bố việc phân bổ ứng cử viên cụ thể như sau:

LỊCH CÔNG TÁC

Phan Thiết - Chương trình công tác tháng 08 năm 2014

I. Những nhiệm vụ trọng tâm:

- Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thu ngân sách.

- Chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên người, gia súc, gia cầm.

- Lãnh đạo tốt công tác chuẩn bị phục vụ năm học mới (2014 - 2015)

- Tổ chức quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (Khoá XI) “về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”Android APK