Hôm nay, ngày 23 tháng 2 năm 2018
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN MỚI NHẤT

ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY BỔ NHIỆM PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY

 Sáng 07/02/2018 tại phòng họp cơ quan UBKT Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy đã tổ chức công bố, trao Quyết định bổ nhiệm Phó chánh Văn phòng cơ quan UBKT Tỉnh ủy.


GIỚI THIỆU

Giới thiệu Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ

    VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

    Đề cương giới thiệu Quy đỊnh 181-QĐ/TW, ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

    Nội dung trình bày gồm 02 phần: - Phần thứ nhất: mục đích, ý nghĩa, căn cứ ban hành quy định; bố cục quy định. - Phần thứ hai: nội dung quy định.      Android APK