Hôm nay, ngày 22 tháng 6 năm 2018
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN MỚI NHẤT

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy triển khai toàn diện các nhiệm vụ theo Điều 32, Điều lệ Đảng

Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2018, trong 6 tháng qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã triển khai toàn diện các nhiệm vụ theo Điều 32, Điều lệ Đảng.


GIỚI THIỆU

Giới thiệu Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ    Android APK