Hôm nay, ngày 16 tháng 2 năm 2019
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN MỚI NHẤT

Kết quả công tác tháng 01/2019 của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ

Trong tháng qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã thực hiện được một số nhiệm vụ sau:


GIỚI THIỆU

Ủy ban kiểm tra các cấp tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát năm 2018

Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2018, Ủy ban Kiểm tra các cấp tỉnh Bình Thuận đã triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo Điều 32, Điều lệ Đảng, cụ thể:Android APK