Hôm nay, ngày 11 tháng 12 năm 2017
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | TIN MỚI NHẤT

Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Lễ kết nạp đảng viên

       Ngày 04/12/2017, thực hiện Quyết định số 1405-QĐ/ĐUK, ngày 22/11/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc kết nạp đảng viên, Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Thúy Bình.


GIỚI THIỆU

Quy chế về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và hoạt đông của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (sửa đổi, bổ sung )

                                                     QUY CHẾ

về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và hoạt đông của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

                                              (sửa đổi, bổ sung )

    Android APK