Hôm nay, ngày 11 tháng 12 năm 2018
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | TIN MỚI NHẤT

Chương trình công tác tháng 12 năm 2018

Chương trình công tác tháng 12 năm 2018


GIỚI THIỆU

Quy chế về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và hoạt đông của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (sửa đổi, bổ sung )

                                                     QUY CHẾ

về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và hoạt đông của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

                                              (sửa đổi, bổ sung )

    Android APK