Hôm nay, ngày 11 tháng 12 năm 2018
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN MỚI NHẤT

Năm 2018 có 855 đảng viên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng trở lên

Trong năm 2018, toàn Đảng bộ tỉnh có 855 đảng viên cao tuổi Đảng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Huy hiệu Đảng các loại gồm: 30 năm, 40 năm, 45 năm, 50 năm, 55 năm, 60 năm, 65 năm và 70 năm tuổi Đảng (có 173 đảng viên được tặng trước thời hạn do tuổi cao, sức khoẻ yếu và thường xuyên đau bệnh). Trong đó có: 272 đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng 30 năm; 70 đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng 40 năm; 145 đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng 45 năm; 241 đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng 50 năm; 65 đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng 55 năm; 15 đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng 60 năm; 06 đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng 65 năm và Huy hiệu Đảng 70 năm tặng cho 41 đồng chí, đây là những đảng viên có tuổi Đảng cao nhất còn sống được nhận Huy hiệu Đảng.


TIN HOẠT ĐỘNG

Năm 2018 có 855 đảng viên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng trở lên

Trong năm 2018, toàn Đảng bộ tỉnh có 855 đảng viên cao tuổi Đảng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Huy hiệu Đảng các loại gồm: 30 năm, 40 năm, 45 năm, 50 năm, 55 năm, 60 năm, 65 năm và 70 năm tuổi Đảng (có 173 đảng viên được tặng trước thời hạn do tuổi cao, sức khoẻ yếu và thường xuyên đau bệnh). Trong đó có: 272 đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng 30 năm; 70 đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng 40 năm; 145 đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng 45 năm; 241 đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng 50 năm; 65 đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng 55 năm; 15 đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng 60 năm; 06 đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng 65 năm và Huy hiệu Đảng 70 năm tặng cho 41 đồng chí, đây là những đảng viên có tuổi Đảng cao nhất còn sống được nhận Huy hiệu Đảng.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Thông báo về việc triệu tập thí sinh dự thi tuyển công chức năm 2018

Kế hoạch số 109-KH/TU ngày 07/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018; Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển công chức năm 2018.

Hội đồng tuyển dụng thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển công chức năm 2018; cụ thể như sau:

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ÔN THI

Thông báo về việc triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2018

Căn cứ Kế hoạch số 86-KH/TU, ngày 27/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức (chuyên viên chính) và xét thăng hạng viên chức (hạng II) trong cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018 và Danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện tham dự kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2018 (tại Thông báo số 01-TB/HĐ ngày 21/3/2018 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức chuyên viên chính), Hội đồng thi nâng ngạch công chức (chuyên viên chính) thông báo việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức chuyên viên chính năm 2018, cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG

KẾ HOẠCH tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018

Căn cứ Quyết định số 494-QĐ/TU, ngày 15/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế tuyển dụng, tiếp nhận công chức, viên chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Bình Thuận (sau đây gọi tắt là Quyết định số 494-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy); Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch), cụ thể như sau:    Android APK