Hôm nay, ngày 11 tháng 12 năm 2017
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN MỚI NHẤT

Tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Ban Tổ chức Tỉnh ủy năm 2017

Năm 2017, công tác kiểm tra giám sát được Ban Tổ chức Tỉnh uỷ triển khai tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc những nhiệm vụ theo chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; các đoàn kiểm tra, giám sát chuyên đề, đột xuất theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ và theo yêu cầu của Trung ương; đồng thời Ban cũng đã xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Để triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, tập thể lãnh đạo Ban, Chi ủy, nhất là người đứng đầu luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ chuyên môn và đội ngũ cán bộ, đảng viên chủ động, tích cực với tinh thần trách nhiệm cao trong công tác và đạt được một số kết quả nổi bật:  


TIN HOẠT ĐỘNG

Tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Ban Tổ chức Tỉnh ủy năm 2017

Năm 2017, công tác kiểm tra giám sát được Ban Tổ chức Tỉnh uỷ triển khai tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc những nhiệm vụ theo chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; các đoàn kiểm tra, giám sát chuyên đề, đột xuất theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ và theo yêu cầu của Trung ương; đồng thời Ban cũng đã xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Để triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, tập thể lãnh đạo Ban, Chi ủy, nhất là người đứng đầu luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ chuyên môn và đội ngũ cán bộ, đảng viên chủ động, tích cực với tinh thần trách nhiệm cao trong công tác và đạt được một số kết quả nổi bật:  

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Quyết định về việc phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển công chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2017

- Căn cứ Quyết định số 690-QĐ/TU, ngày 11/7/2017 của Tỉnh ủy (khóa XIII) về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 (bổ sung, điều chỉnh);

- Căn cứ Quyết định số 2552-QĐ/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân công, phân cấp quản lý tổ chức và cán bộ, công chức lãnh đạo;Android APK