Hôm nay, ngày 16 tháng 2 năm 2019
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN MỚI NHẤT

Kể chuyện Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh

Chiều ngày 13/02/2019, trong buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 01/2019, được sự phân công của Tổ đảng Phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận, đồng chí Phan Việt Phương đã kể câu chuyện về gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “Người Bí thư chi bộ nói đi đôi với làm”.


TIN HOẠT ĐỘNG

Kể chuyện Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh

Chiều ngày 13/02/2019, trong buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 01/2019, được sự phân công của Tổ đảng Phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận, đồng chí Phan Việt Phương đã kể câu chuyện về gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “Người Bí thư chi bộ nói đi đôi với làm”.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Thông báo về việc triệu tập thí sinh dự thi tuyển công chức năm 2018

Kế hoạch số 109-KH/TU ngày 07/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018; Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển công chức năm 2018.

Hội đồng tuyển dụng thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển công chức năm 2018; cụ thể như sau:

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ÔN THI

Thông báo về việc triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2018

Căn cứ Kế hoạch số 86-KH/TU, ngày 27/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức (chuyên viên chính) và xét thăng hạng viên chức (hạng II) trong cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018 và Danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện tham dự kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2018 (tại Thông báo số 01-TB/HĐ ngày 21/3/2018 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức chuyên viên chính), Hội đồng thi nâng ngạch công chức (chuyên viên chính) thông báo việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức chuyên viên chính năm 2018, cụ thể như sau:

THÔNG BÁO KẾT QỦA THI

Quyết định về việc phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018

   - Căn cứ Quyết định số 690-QĐ/TU, ngày 11/7/2017 của Tỉnh ủy (khóa XIII) về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 (bổ sung, điều chỉnh);

   - Căn cứ Quy định số 01-QĐi/TU ngày 31/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quản lý tổ chức, phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử;

   - Căn cứ Nghị định số 24/2012/NĐ-CP, ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thông tư số 13/2010/TT-BNV, ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

   - Căn cứ Căn cứ Quyết định số 494-QĐ/TU, ngày 15/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế tuyển dụng, tiếp nhận công chức, viên chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Bình Thuận; Kế hoạch số 109-KH/TU ngày 07/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018;

  - Căn cứ Quyết định số 1218-QĐ/TU ngày 25/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2018;

   - Xét đề nghị của Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2018,

KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG

KẾ HOẠCH tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018

Căn cứ Quyết định số 494-QĐ/TU, ngày 15/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế tuyển dụng, tiếp nhận công chức, viên chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Bình Thuận (sau đây gọi tắt là Quyết định số 494-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy); Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch), cụ thể như sau:    Android APK