Hôm nay, ngày 24 tháng 1 năm 2018

TIN NỔI BẬT


Center Banner - Chuc mung nam moi
Moi thi tim hieu Nghi quyet Dai hoi XII

BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ

NGÀNH TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG TỈNH BÌNH THUẬN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2018

Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIII và đại hội đảng bộ các cấp. Ngành tổ chức xây dựng đảng của tỉnh phải tập trung thực hiện một khối lượng công việc lớn; trong đó có nhiều việc khó, mới và nhạy cảm.

Thực hiện Kết luận của đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng tại Hội nghị toàn quốc Ngành Tổ chức xây dựng đảng năm 2018 và Quyết định số 866-QĐ/TU ngày 08/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Bình Thuận tập trung thực hiện 07 nhiệm vụ trọng tâm:

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ

Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

       Chiều ngày 22/01/2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2017, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018; tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích thi đua trong năm 2017; phát động phong trào thi đua năm 2018; tham gia góp ý để sửa đổi một số quy chế, quy định cơ quan … 

UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY

KẾT QUẢ KỲ HỌP LẦN THỨ 21 CỦA ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY (KHÓA XIII)

Ngày 27/12/2017, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy (khoá XIII) đã họp kỳ thứ 21. Đồng chí Phan Văn Đăng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét và thi hành kỷ luật Đảng đối với đồng chí Nguyễn Hoàng Tuấn - Bí thư Đảng ủy,  Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận.

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY

Tổ công tác số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự và chỉ đạo kiểm điểm sâu năm 2017 tại sở Tài nguyên và Môi trường.

Thực hiện Quyết định số 835-QĐ/TU, ngày 08/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thành lập các Tổ công tác giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017 đối với các tập thể, cá nhân được gợi ý kiểm điểm sâu và Công văn số 1028-CV/TU, ngày 06/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc gợi ý kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017. Chiều các ngày 29/12/2017, ngày 02, 03/01/2018, Tổ công tác số 02 do đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Tổ trưởng đã trực tiếp tham dự và chỉ đạo việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể lãnh đạo sở Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Hồ Lâm – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở và đồng chí Lê Hùng Việt – Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở. 
ĐỌC NHIỀU NHẤT
VĂN BẢN MỚI NHẤT

 

VIDEO CLIPAndroid APK