Hôm nay, ngày 28 tháng 9 năm 2016

TIN NỔI BẬT

 • Mời tham gia Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng”

         Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là sự kiện có ý nghĩa trọng đại; Văn kiện Đại hội XII của Đảng tiếp tục khẳng định, hoàn thiện quan điểm, đường lối đổi mới, thể hiện tư duy lý luận của Đảng trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. 

 • Nỗ lực xây dựng trường chuẩn quốc gia

  Xây dựng trường chuẩn quốc gia là chủ trương quan trọng mang tính chiến lược lâu dài của ngành giáo dục và phải có sự tham gia của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội. Trong những năm qua, tỉnh Bình Thuận đã có nhiều cố gắng triển khai xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, tuy vượt kế hoạch đề ra nhưng còn nhiều khó khăn.

 • Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp định kỳ nghe và cho ý kiến công tác phòng, chống tham nhũng

  BÌNH THUẬN: Những chuyển biến tích cực qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

  Sau 10 năm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X), công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt. Kết quả nổi bật đầu tiên đó là sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương và chương trình hành động, chỉ thị, kế hoạch của Tỉnh ủy. Hầu hết các đảng đoàn, ban cán sự đảng, Mặt trận, đoàn thể, các sở, ban, ngành và các đảng bộ trực thuộc đều tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai, thực hiện ở địa phương, đơn vị mình, thể hiện sự quyết tâm cao trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Chế độ định kỳ cấp ủy nghe và cho ý kiến công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện nghiêm túc. Công tác kiểm tra, giám sát phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí luôn được chú trọng và tăng cường; công tác sơ, tổng kết được tiến hành thường xuyên. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh (đã tổ chức tuyên truyền 3.059 lớp với 1.454.503 lượt cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân tham gia; tổ chức 148 lớp bồi dưỡng kiến thức về phòng, chống tham nhũng cho 206.413 lượt cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp).


Moi thi tim hieu Nghi quyet Dai hoi XII
Hoc tap theo dao duc, phong cach Ho Chi Minh

VĂN PHÒNG TỈNH UỶ

LÀM GÌ ĐỂ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG?

Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2011 - 2015 đạt nhiều kết quả quan trọng. Để thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 theo chuẩn nghèo quốc gia đa chiều, có nhiều giải pháp đang đặt ra cần quan tâm thực hiện.

ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH

Họp giao ban Thường trực và các Ban, đoàn thể trực thuộc

Ngày 26/9/2016, tại Hội trường Đảng uỷ Khối, Thường trực Đảng ủy họp giao ban với trưởng, phó các Ban và đoàn thể trực thuộc về tình hình hoạt động tháng 9 và các nhiệm vụ tháng 10/2016. Sau khi nghe trưởng các Ban, Đoàn thể trực thuộc báo cáo tình hình hoạt động trong tháng và tham gia của các thành viên tham dự, đồng chí Lê Đức Hùng, Bí thư Đảng ủy kết luận: 
ĐỌC NHIỀU NHẤT
VĂN BẢN MỚI NHẤT

 

VIDEO CLIP